ابزار کاربر

ابزار سایت


مستندات:مديريت_طرح

فهرست

صفحه اصلی

محتوا

صفحه اعضا

تماس با ما

مديريت طرح

توصيف طرح:

طرح جویش نیز مانند سایر طرح در چرخه حیات خود دارای سه مرحله است: تعریف طرح، تحویل منافع طرح و خاتمه طرح. این موضوع در شکل زیر نشان داده شده است.

 • تعریف طرح: هدف اصلی از این مرحله تکمیل تدریجی جزییات اهداف استراتژیک طرح، تعریف پیامدهای مورد انتظار طرح، و پیگیری جهت تصویب طرح می باشد.
 • تحویل منافع طرح: در سراسر این مرحله تکرار شونده از طرح، اجزای طرح به منظور تسهیل در تحویل منافع مورد نظر طرح، برنامه ریزی، یکپارچه و مدیریت می شوند.
 • خاتمه طرح: هدف این مرحله، انجام فعالیتهای خاتمه طرح به صورت کنترل شده می­ باشد.

انجام هر مرحله از چرخه حیات اهمیت زیادی داشته و باید به شکل دقیقی خرد شده و در اجرای طرح نقش ایفا کند.

شناسايي منافع:

فعالیتهایی که در مرحله اول در خصوص شناسایی منافع باید انجام شود به شرح زیر است:

 • تعریف اهداف و عوامل کلیدی طرح
 • شناسایی و کمی نمودن منافع طرح
 • ایجاد شاخصهای معنی دار و معیارهای کلیدی عملکرد
 • پایه ریزی فرایندهایی جهت سنجش پیشرفت مطابق برنامه منافع
 • ایجاد فرایندهای لازم پیگیری و اطلاع رسانی جهت ثبت پیشرفت طرح و گزارش به ذی­نفعان

تحلیل و برنامه ریزی طرح:

هدف از تحلیل و برنامه ریزی منافع شکل گیری برنامه تحقق منافع، ایجاد شاخصهای منافع، فعالیتهای تحلیل و برنامه ریزی منافع عبارتند از:

 • ایجاد برنامه تحقق منافع که کار طرح را در ادامه انجام آن هدایت خواهد کرد
 • تعریف و الویت بندی اجزای طرح شامل ریز پروژه ها، زیرطرحها و وابستگی متقابل آنها
 • تعریف شاخصهای کلیدی عملکرد و ابزارهای سنجش کمی
 • ایجاد خط مبنای عملکرد برای طرح و اطلاع رسانی شاخصهای عملکردی طرح به ذی­نفعان کلیدی

تحویل منافع:

هدف از تحویل منافع حصول اطمینان از این موضوع است که منافع مورد انتظار طرح همانگونه که در برنامه تحقق منافع تعریف شده است، تحویل یابند. فعالیتهای این مرحله عبارتند از:

 • نظارت همه جانبه بر طرح و اطمینان از این بابت که منافع طرح در راستای استراتژی طرح است.
 • آغاز، اجرا، انتقال و خاتمه دادن پروژه ها و زیرطرحها و مدیریت بر وابستگی متقابل آنها
 • ارزیابی ریسک ها و شاخصهای کلید عملکرد طرح به منظور نظارت بر تحویل منافع
 • ثبت پیشرفت طرح در سند ثبت منافع و ارائه گزارش به ذینفعان کلیدی همانطور که در برنامه ارتباطات طرح مشخص شده است.

انتقال طرح:

هدف از انتقال منافع، اطمینان از این موضوع است که منافع طرح به حوزه های عملیاتی انتقال یافته و بتوانند به محض انتقال حفظ گردند. زمانی ارزش حاصل می شود که سازمان، گروه ها یا سایر صاحبان منافع بتوانند از این منافع بهره برداری کنند. فعالیتهای این مرحله عبارتند از:

 • تایید این که یکپارچگی، انتقال و خاتمه طرح و اجزای آن، معیارهای تحقق منافع را برآورده نموده یا از آن قراتر رود.
 • ایجاد یک برنامه انتقال منافع برای تسهیل در تحقق منافع جاری در حوزه های علمیاتی طرح
 • ارزیابی عملکرد طرح و اجزای آن مطابق معیارهای مناسب پذیرش شامل شاخص‌های کلیدی عملکرد
 • بازبینی وارزیابی معیارهای مناسب پذیرش برای اجزای تحویل شده یا خروجی ها
 • بازبینی موارد آموزش و نگهداری
 • بازبینی توافقات قراردادی مناسب
 • ارزیابی جهت تغییرات با یکپارچگی طرح
 • فعالیتهای مرتبط با پذیرش تغییرات حاصله
 • ارزیابی و تایید آمادگی شخص، گروه یا سازمان دریافت کننده منافع
 • آزادسازی تمامی منابع مربوطه

حفظ منافع:

فعالیتهای حفظ منافع عبارتند از:

 • برنامه ریزی جهت انجام تغییرات عملیاتی، مالی و رفتاری لازم برای دریافت کنندگان منافع طرح
 • پیاده سازی تغییرات مورد نیاز برای اطمینان از اینکه ظرفیتهای فراهم شده طی دوره طرح در زمان خاتمه طرح و بازگشت منابع نیز، ادامه یابند.
 • نظارت بر عملکرد محصول، خدمت ، ظرفیت یا نتایج
 • نظارت بر مناسب بودن تداوم محصول، خدمت، ظرفیت یا نتایج به دست آمده
 • نظارت بر در دسترس بودن مداوم پشتیبانی لجستیک برای محصول، خدمت، ظرفیت یا نتایج
 • پاسخ به نیازهای مشتری
 • تامین پشتیبانی لازم برای محصول
 • برنامه ریزی و ایجاد پشتیبانی عملیاتی از محصول
 • به روز رسانی اطلاعات فنی در خصوص محصول
 • برنامه ریزی اتمام و خاتمه محصول یا ظرفیت یا برنامه ریزی خاتمه پشتیبانی و راهنمایی مناسب به مشتریان فعلی
 • ایجاد موردهای کسب و کار در پاسخ به مشکلات یا تغییرات حاصل شده

زمانبندي و ساختار شكست طرح

در زمان بندی طرح سعی شده است که وابستگی متقابل فعالیتها دیده شود که کلیات آن به شرح شکل زیر می باشد:

/websites/search_old/web/wiki/data/pages/مستندات/مديريت_طرح.txt · آخرین ویرایش: 2015/11/07 06:39 توسط admin